แปลเอกสารยื่นวีซ่า(VISA) เพื่อเรียนต่อ ทำงาน ท่องเที่ยว ต่างประเทศ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ศูนย์แปลเอกสารยื่นขอวีซ่า(VISA)

บริการรับแปลเอกสาร ยื่นขอวีซ่า(VISA) เพื่อเดินทางท่องเที่ยว เรียนต่อ ทำงาน ในต่างประเทศ

Table of Contents

ศูนย์รับแปลเอกสาร IDP บริการแปลแปลเอกสารยื่นขอวีซ่า(VISA) เพื่อเดินทางท่องเที่ยว ทำงานและเรียนต่อต่างประเทศ
line รับแปลเอกสาร.net
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call: 087-831-4785 Email: translationfind@gmail.com LINE: @tfind

วีซ่า (Visa) คือ เอกสารสำหรับใช้เพื่อการยืนยันตัวบุคคลของผู้ที่ขอเดินทางไปยังประเทศปลายทางตามที่ระบุไว้และใช้แสดงกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในประเทศปลายทางต่างๆ โดย VISA จะถูกประทับตราลงในหนังสือเดินทาง(Passport)ของเรา เพื่อยืนยันว่าเราได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมายภายในประเทศที่เราต้องการพักอาศัย โดยวีซ่าจะระบุ ระยะเวลาและจุดประสงค์อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยว หรือเพื่อการทำงาน และ เรียนต่อต่างประเทศ ฯลฯ

รับแปลเอกสารยื่นวีซ่า VISA ท่องเที่ยว ทำงาน และเรียนต่อ พร้อมรับรอง

เอกสารที่จำเป็นจะต้องแปลในการยื่นขอวีซ่า(VISA)

เอกสารที่จำเป็นจะต้องยื่นขอวีซ่า(VISA) ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าที่เรากำลังขอและประเทศข้อกำหนดของประเทศปลายทาง แต่ละสถานที่จะมีข้อกำหนดและเอกสารที่แตกต่างกันไป ดังนั้นควรตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดต่างๆกับสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศปลายทางก่อนเพื่อความถูกต้องในการเตรียมเอกสารก่อนสั่งแปล โดยทั่วไปแต่ละประเทศจะไม่แตกต่างกันมากนักสามารถเตรียมเอกสารทั่วไปได้ดังต่อไปนี้

ใบเกิด(สูติบัตร)

ใบเกิดหรือสูติบัตร เป็นเอกสารที่มีความสำคัญในการขอยื่นวีซ่า(VISA) โดยเฉพาะในกรณีที่เราจะต้องยื่นขอเพื่อการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็น ท่องเที่ยว เรียนต่อหรือทำงานในต่างประเทศ จะต้องมีเอกสารใบเกิด(สูติบัติ) เพื่อประกอบการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล เป็นเอกสารสำคัญในการยื่นขอวีซ่า(VISA) เพื่อ เรียนต่อ ทำงาน หรือ ท่องเที่ยว เพื่อให้ข้อมูลส่วนตัวถูกต้องและสอดคล้องกับเอกสารอื่นๆ ที่จะต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและพิจารณาตามขั้นตอนต่างๆในการยื่นขอเอกสาร visa

บัตรประชาชน

บัตรประชาชน เป็นเอกสารสำหรับระบุข้อมูลส่วนตัวและยืนยันตัวตนเฉพาะบุคล มีลักษณะเป็นบัตรขนาดเล็กสะดวกต่อการพกพา ภายในบัตรจะระบุชื่อ ที่อยู่ อายุ วันเกิด ของบุคคลผู้ถือบัตรไว้อย่างละเอียด มักใช้สำหรับการยืนยันตัวตนและใช้ในหลายสถานการณ์ เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร, การเลือกตั้ง, การใช้บริการกับภาครัฐ, และการควบคุมการเข้าออกของประชากรภายในประเทศ "บัตรประชาชน" มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการยื่นขอวีซ่า(เพื่อการเดินทางข้ามประเทศ)

ทะเบียนบ้าน

ทะเบียนบ้าน คือ เอกสารที่บันทึกข้อมูลส่วนตัวและที่อยู่ของบุคคลเพื่อระบุสถานที่ในอาศัยอยู่ของบุคคลนั้นๆ เพื่อความง่ายในการติดต่อและบันทึกสถิติประชากร " เอกสารทะเบียน " บ้านเป็นเอกสารสำคัญอีกอย่างในการยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการเดินทางไปยังต่างประเทศ

ทะเบียนสมรส ใบบันทึกสมรส ทะเบียนหย่า และ ใบรองโสด

ทะเบียนสมรส (ใบบันทึกสมรส) ใบหย่า และ ใบรับรองโสด ทั้งหมดนี้เป็นเอกสารสำคัญที่จะต้องมีในการยื่นขอ เพื่อยืนยันสถานะที่ชัดเจนของเรา ซึ่งอาจมีผลต่อสถานะครอบครัวในประเทศปลายทางที่เราจะเดินทางไปอาศัยอยู่

ทรานสคริปต์ (Transcript)

ใช้สำหรับขออนุญาตเดินทางเพื่อเข้าสู่ประเทศปลายทางในการท่องเที่ยวตามจุดหมายและระยะเวลาที่กำหนด

หนังสือรับรองรายได้การทำงานสลิปเงินเดือน และราคาประเมินหลักทรัพย์

เอกสารที่กล่าวมานี้ เป็นเอกสารสำคัญในการยื่นขอวีซ่า เพื่อยืนยันการมีทรัพยากรณ์ที่มากพอในการอาศัยอยู่ในประเทศปลายทาง โดยไม่กระทบต่อตัวของผู้ที่กำลังจะขอเดินทาง

หนังสือยินยอมและรับรองปกครองบุตร (ปค.14) หนังสือรับรองการเกิด ฯลฯ

หนังสือยินยอมและรับรองปกครองบุตร (ปค.14) เป็นเอกสารเพื่อแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ปกครอง เพื่อให้บุตรเดินทางไปยังต่างประเทศ เมื่อผู้ปกครองต้องยื่นขอวีซ่าสำหรับลูกชายหรือลูกสาวเพิ่งเกิด เอกสารเหล่านี้จะช่วยยืนยันสถานะและความถูกต้องของข้อมูลบุคคลในกระบวนการยื่นขอวีซ่าและสามารถมีผลต่อสถานะของเด็กหรือเยาวชน

โฉนดที่ดิน เอกสารสิทธิประเภทต่างๆ

ใช้สำหรับบุคคลเพื่อขออนุญาตเดินทางเข้าไปทำงานหรือประกอบธุรกิจยังประเทศปลายทางตามที่ระบุไว้

เตรียมพร้อมก่อนยื่นขอวีซ่า(Visa)

หนังสือเดินทาง(Passport) คุณจะต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานที่ถูกต้องและมีอายุเหมาะสมตามกฎหมายของประเทศปลายทาง
แบบฟอร์มขอวีซ่า คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าของประเทศปลายทาง โดยมักสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มนี้จากเว็บไซต์ของสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศปลายทาง

เอกสารรับรองบัญชีการเงิน ใช้ในการระบุว่าเรามีเงินเพียงพอในการรองรับตัวเองในระหว่างการเข้าสู่ประเทศปลายทางได้อย่างไม่ติดขัดในเรื่องของค่าใช้จ่าย สามารถใช้ รายการของบัญชีธนาคาร ได้หรือเอกสารอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับการเงินของเรา

รูปถ่าย(Photo) รูปถ่ายที่มีขนาดตามแบบฟอร์มของแต่ละสถานที่ จะมีระบุไว้ตามข้อกำหนดของการจัดเตรียมเอกสารของแต่ละประเทศ

เอกสารอื่นๆที่อาจต้องใช้ บางประเทศอาจต้องการเอกสารเพิ่มเติม เช่น ใบรับรองการเรียน ใบรับรองการทำงาน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามความจำเป็น

ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าจะต้องชำระตามข้อกำหนดของประเทศปลายทาง จะระบุไว้ต่างกันออกไป สามารถดูรายละเอียดได้ตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศปลายทาง

ประเภทของวีซ่า(VISA) ที่เราแปลให้ลูกค้า

ประเภทของวีซ่ามีหลากหลายประเภท แต่จะขอยกตัวอย่าง VISA ทั่วไปที่เราเคยให้บริการกับลูกค้าดังนี้

• วีซ่านักท่องเที่ยว(Tourist Visa)

ใช้สำหรับขออนุญาตเดินทางเพื่อเข้าสู่ประเทศปลายทางในการท่องเที่ยวตามจุดหมายและระยะเวลาที่กำหนด

• วีซ่าเพื่อการทำงาน(Work Visa)

ใช้สำหรับบุคคลเพื่อขออนุญาตเดินทางเข้าไปทำงานหรือประกอบธุรกิจยังประเทศปลายทางตามที่ระบุไว้

• วีซ่าเพื่อเรียนต่อ(Student Visa)

ใช้สำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่ต้องการเดินทางไปศึกษาต่อในประเทศปลายทาง

• วีซ่าสำหรับครอบครัว(Family Visa)

ใช้สำหรับชาวต่างชาติที่มีครอบครัวในต่างประเทศเพื่อขอนุญาตเดินทางไปหาครอบครัวในประเทศปลาย

Review จากลูกค้าที่ใช้บริการแปล VISA

นี่คือรีวิวบางส่วนที่ใช้บริการแปลเอกสารยื่นขอวีซ่า(VISA) กับเรา (รับแปลเอกสาร.net) ทางเราขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จให้กับคุณ เราจะรักษามาตรฐานงานแปลนี้ไว้ให้ดีที่สุด

visa translation service review 2
Busaba Khampa

Student Visa

คะแนน 5 ดาว
5/5
ยื่นกุงศุลผ่านแล้วคร้าาา ขอบคุณมากนะคะ เอาไป 5 ดาวเลยค่ะ
visa translation service review 1
Tantawan Srithep

Tourist Visa

คะแนน 5 ดาว
5/5
ผ่านแล้วนะครับ เตรียมตัวเดินทางเดือนหน้า ขอบคุณครับผม
visa translation service review 3
Phonlawat Puwanai
Work Visa
คะแนน 5 ดาว
5/5
ขอบคุณมากครับผม ถ้าไม่ได้ศูนย์แปลนี้คงไม่ได้ไปทำงานครับ ขอให้ 5 ละกัน
เริ่มต้นที่ +฿250 บาท

(การประเมินราคาขึ้นอยู่กับประเภทของเอกสาร หากต้องการทราบราคาที่แน่ชัดสามารถส่งไฟล์เพื่อประเมินราคาเข้ามาได้ที่ LINE @tfind Email: translationfind@gmail.com)

ค่าดำเนินการแปล(VIsa)

แปลเอกสารยื่นวีซ่า(Visa) พร้อมรับรองไม่ต้องเดินทางเอง

ในกรณีของเอกสารที่จะต้องแปลเพื่อยื่นขอ Visa โดยทั่วไปแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องนำไปรับรองที่กงสุล (กระทรวงการต่างประเทศ) เอกสารสามารถแปลและรับรองได้เลยที่ศูนย์แปลหรือเว็บไซต์ (รับแปลเอกสาร) ที่ให้บริการแปลเกี่ยวกับเอกสารยื่นขอวีซ่า เราสามารถถ่ายรูปหรือสำเนาเอกสารที่ต้องการแปลส่งทางอีเมลหรือช่องทางการติดต่อเพื่อสั่งแปลเอกสารได้โดยทันที เมื่อนักแปลดำเนินการแปลเอกสารเสร็จแล้ว เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ทาง Admin ของศูนย์แปลจะจัดส่งไฟล์งานกลับไปให้กับลูกค้า พร้อมทั้งเอกสารตัวจริงที่จะส่งตามไปภายหลังไม่เกิน 1-3 วัน

เตรียมความพร้อมก่อนยื่นขอวีซ่า ศึกษารายละเอียดต่างๆ

กฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัย กรณีการติดต่อสถานทูตฯ เราจะต้องได้รับการตรวจสอบตามขั้นตอนและปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆอย่างเคร่งคัด ซึ่งจะมีระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

ข้อห้ามและกฎระเบียบต่างๆในการเข้าไปติดต่อสถานทูต

เมื่อเราเดินทางไปยังสถานทูตเพื่อติดต่อหรือดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เราจะต้องปฏิบัติตากข้อห้ามแลกฎระเบียบอย่างเคร่งคัดดังต่อไปนี้

 • ห้ามนำอุปกรณ์จำพวกแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ เข้าไปอย่างเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์ กล้องถ่ายรูป หรือเทปเสียง เป็นต้น
 • กระเป๋าสัมภาระ(ที่มีขนาดใหญ่) ผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องนำเอกสารใสถุง หรือ แฟ้มใส ที่สามารถมองเห็นได้เท่านั้น
 • อาหาร และ เครื่องดื่ม ภายในสถานทูตมีร้านสำหรับจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มสถานทูต
 • ซองหรือพัสดุที่ไม่สามารถมองเห็นได้
 • บุหรี่หรืออุปกรณ์ที่ติดไฟได้
 • วัตถุอันตรายทุกชนิด เช่น มีด ปืน กรรไกร
 • อาวุธหรือวัตถุที่สามารถทำให้เกิดการระเบิดได้

การตรวจสอบประวัติของผู้ยื่นขอ VISA

ด้วยมาตรการของการคัดกรองและตรวจสอบประวัติของผู้ยื่นขอ VISA ผู้ขอวีซ่าจะถูกขอข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

 • ข้อมูลการใช้งานสื่อของการใช้สื่อต่างๆ เช่น Social Media
 • หมายเลขของหนังสือเดิน Passport เล่มเดิม
 • ข้อมูลขอสมาชิกภายในครอบครัว
 • ข้อมูลการเดินทางต่างๆ
 • ข้อมูลการทำงานก่อนๆ
 • ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร

ข้อกำหนดของรูปถ่ายเพื่อใช้ในวีซ่า

 • ห้ามใส่แว่นหรืออุปกรณ์ที่ปกปิดใบหน้า
 • พื้นหลังของรูปจะต้องเป็นสีขาวและไม่มีแสงเงา
 • ขนาดภาพ 2×2 นิ้ว
 • ระยะเวลาของรูปถ่ายจะต้องไปเกิน 6 เดือน
 สามารถศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://th.usembassy.gov/th/visas-th/
Scroll to Top