รับแปลเอกสารราชการด่วน หนังสือรองทางกฎหมายและสัญญาธุรกิจ

หากกำลังมองหานักแปลภาษามืออาชีพทางกฎหมายดแปลเอกสารทางราชการ สัญญาธุรกิจ หรือเอกสารวิชาการงานวิจัยต่างประเทศที่เป็นภาษาอังกฤษ และสามารถออกใบรับรองที่เป็นมาตรฐานเพื่อใช้ในทางการได้โดยไม่ต้องกังวลใดๆ

เราคือ 1 ในผู้บริให้บริการ “รับแปลเอกสารราชการกฎหมายและสัญญาธุรกิจ เอกสารวิชาการงานบทความวิจัยต่างประเทศภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองความถูกต้องตามมาตรฐานของศูนย์แปลภาษา

IDEAL PARTNER GROUP LIMITED PARTNERSHIP | รับแปลเอกสาร.net

การแปลภาษาเกี่ยวข้องกับเอกสารราชการอย่างไร

เอกสารราชการ คือ เอกสารสำหรับใช้ในทางการเพื่อการติดต่อสื่อสารดำเนินการต่างๆภายในและระหว่างองค์กรระหว่างประเทศ เอกสารราชการจะใช้ในรูปแบบมาตรฐานที่เหมือนกันทั้งหมดใช้เป็นต้นแบบในหนึ่งเดียวกัน

เพื่อการติดต่อสื่อสารกับองค์กรต่างๆภายนอกประเทศ การแปลภาษาจึงเข้ามามีบทบาทและสำคัญเป็นอย่างมาก ถ้าหากว่าเราจำเป็นจะต้องติดต่อสำพันธ์กับองค์กรภายนอกประเทศของเรานั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแปลเอกสารให้อยู่ในรูปแบบสากลเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างถูกต้องและมีความเข้าใจที่ตรงกัน โดยทั่วไปแล้วภาษาที่เป็น (สากล) มักจะใช้ (ภาษาอังกฤษ) แทนข้อมูลต่างๆภายในเอกสารนั้นๆ

ด้วยเหตุนี้ การแปลเอกสารทางราชการ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ที่จะต้องมีนักแปลที่มีความชำนาญ ระเอียดรอบคอบ แปลความหมายไม่ผิดเพี้ยนจากต้นฉบับเดิม ถ้าหากว่าผิดแม้แต่ประโยคเดียวนั้น อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดและอาจส่งผลเสียตามมาได้ในภายหลัง เพราะฉะนั้นเราจึงให้ความใส่ใจเป็นอย่างมากในการให้บริการ “รับแปลเอกสารราชการ” ทุกประเภท และ ทุกๆ ฉบับ

เอกสารราชการที่พบบ่อย ตลอด 15 ปีของการให้บริการแปลภาษา

ตลอดระยะเวลา 15 ปี ที่เราให้บริการ “รับแปลเอกสาร” นี่คือตัวอย่างประเภทเอกสารราชการที่ลูกค้าจ้างเราแปล

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • สูติบัตร (ใบเกิด)
 • บัตรข้าราชการ
 • พาสปอร์ต
 • ใบอนุญาตขับขี่
 • ทะเบียนสมรส
 • ใบหย่า
 • ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
 • ใบรับรองผลการเรียน
 • ใบอนุญาตประกอบอาชีพ
 • เอกสารภาษี (เช่น ใบแจ้งหนี้ภาษี, แบบฟอร์มภาษี)
 • หนังสือรับรองบริษัท
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • ใบมรณบัตร
 • ใบจดทะเบียนพาณิชย์
 • เอกสารการรับรองสถานะบุคคล
 • หนังสือรับรองการทำงาน
 • เอกสารแสดงความยินยอม
 • หนังสือรับรองบุตร
 • ใบรับรองแพทย์
 • ใบรับรองเงินเดือน
 • สัญญาซื้อขายที่ดิน
 • หนังสือสัญญาเช่า
 • ใบรับรองการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
 • ใบเสร็จรับเงินราชการ
 • ใบรับรองคุณวุฒิ
 • หนังสือแสดงสิทธิ์การเป็นทายาท
 • ใบสำคัญการจดทะเบียนสมรส
 • ใบอนุญาตทำงาน
 • เอกสารการรับรองการศึกษา (Transcript)
 • หนังสือรับรองนิติบุคคล
 • ใบสมัครงานราชการ
 • ใบอนุญาตก่อสร้าง
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
 • หนังสือสำคัญเกี่ยวกับที่ดิน
 • สัญญาเงินกู้
 • ใบสำคัญรับรองหนี้
 • หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม
 • บันทึกข้อตกลงทางกฎหมาย
 • เอกสารการเสียภาษี
 • สัญญาทางการแพทย์
 • หนังสือยินยอมในการรักษาพยาบาล
 • หนังสือรับรองสถานะการเงิน
 • หนังสือมอบอำนาจทั่วไป
 • สัญญาประกันภัย
 • ใบสำคัญแสดงสิทธิในทรัพย์สิน
 • หนังสือขออนุญาตประกอบกิจการ
 • ใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออก
 • สัญญาเช่าซื้อ
 • ใบแจ้งความจากตำรวจ
 • บันทึกการประชุม
 • รายงานการประเมินทรัพย์สิน
 • หนังสือค้ำประกัน
 • สัญญาจ้างงาน
 • ใบสมัครเรียน
 • เอกสารสัญชาติ
 • บัตรประกันสังคม
 • รายงานสุขภาพ
 • ใบสำคัญรับรองบุตรบุญธรรม
 • หนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • หนังสือแสดงความเป็นทายาท
 • ใบขับขี่สากล
 • ใบสมัครบัตรเครดิต
 • ใบแจ้งยอดธนาคาร
 • สัญญาเช่าที่ดิน
 • ใบอนุญาตการแพทย์
 • หนังสือรับรองการเป็นผู้อุปถัมภ์
 • ใบสั่งยา
 • บัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา
 • ใบเสร็จการศึกษา
 • ใบรับรองความประพฤติ
 • บัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว
 • เอกสารเกี่ยวกับการอุปถัมภ์เด็ก
 • หนังสือรับรองบุตรนอกสมรส
 • หนังสือรับรองการย้ายที่อยู่
 • หนังสือมอบอำนาจเฉพาะเรื่อง
 • ใบแจ้งยอดการชำระหนี้
 • ใบรับรองการว่างงาน
 • สัญญารับจำนอง
 • ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
 • หนังสือรับรองผลตรวจสุขภาพ
 • ใบอนุญาตเปิดสถานศึกษา
 • หนังสือสัญญาซื้อขายรถยนต์
 • บัตรประจำตัวคนพิการ
 • ใบอนุญาตประกอบการโรงงาน
 • เอกสารประกันสังคม
 • ใบเสร็จค่าเล่าเรียน
 • ใบเสร็จค่าสาธารณูปโภค
 • หนังสือสัญญาจ้างบริการ
 • ใบรับรองการฉีดวัคซีน
 • ใบแจ้งสถานภาพทางการเงิน
 • ใบรับรองสถานภาพสมรส
 • หนังสือสัญญาค้ำประกัน
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 • ใบรับรองการบริจาคอวัยวะ
 • ใบรับรองการทำประกันชีวิต
 • หนังสือรับรองสถานะผู้ลี้ภัย
 • ใบรับรองการรับราชการทหาร
 • หนังสือสัญญาซื้อขายหุ้น
 • ใบรับรองการอนุญาตครอบครองปืน
 • หนังสือรับรองสถานะผู้ดูแล
 • ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์
 • เอกสารเกี่ยวกับการรับรองสิ่งแวดล้อม
 • ใบสัญญาจ้างเหมาแรงงาน
 • หนังสือรับรองเงินกู้เพื่อการศึกษา
 • ใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล
 • หนังสือสัญญารับเหมาก่อสร้าง
 • หนังสือสัญญาซื้อขายบ้าน
 • ใบแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น
 • ใบอนุญาตเปิดกิจการร้านอาหาร
 • ใบรับรองความสามารถด้านภาษา
 • หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน
 • ใบรับรองการฝึกอบรม
 • ใบสมัครสวัสดิการสังคม
 • หนังสือยืนยันการเป็นเจ้าของกิจการ
 • ใบสำคัญการจดสิทธิบัตร
 • หนังสือรับรองผลการทดสอบทางวิชาชีพ
 • หนังสือมอบหมายให้ดำเนินคดี
 • ใบอนุญาตผลิตและจำหน่ายสินค้า
 • หนังสือสัญญาขายฝาก
 • ใบสำคัญการจดทะเบียนเรือ

รับแปลเอกสาร ภาษาอังกฤษ & ไทย ตรวจภาษาพร้อมรับรองในที่เดียว

เชี่ยวชาญทางด้านสาขางานแปลต่างๆที่สามารถ Support งานแปลเฉพาะทางได้อย่างไม่ต้องกังวลใด ด้วยความรวดเร็วในการแปล และ แม่นไวยากรณ์ พร้อม มี Editer เจ้าของภาษาที่จะคอยตรวจสอบความถูกต้องของ ภาษาเพื่อความแม่นยำของเอกสารที่สำคัญให้กับคุณอย่างเต็มที่

แปลเอกสารที่ไหนดี

ศูนย์รับแปลเอกสาร Ideal Partner มีนักแปลมืออาชีพเริ่มงานได้ทันที พร้อมตรวจไวยากรณ์รับรองความถูกต้องโดย Proofreader เจ้าของภาษา ราคาเริ่มต้นเพียง ฿250+ บาทเท่านั้น
line รับแปลเอกสาร.net
LINE ID: @tfind
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call: 087-831-4785 Email: translationfind@gmail.com LINE: @tfind
ทำไมต้องใช้บริการกับเรา (รับแปลเอกสาร.net)

 • แปลงานด่วน
  รับงานด่วน!! รวดเร็ว สำหรับแปลเอกสารด่วนต้องการภายใน 1-2 วัน เราสามารถทำให้ลูกค้าได้ทันที
 • เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
  เชี่ยวชาญเฉพาะทาง นักแปลของเรามีจุดเด่นด้านความชำนาญเฉพาะเจาะจง รับงานเฉพาะสายงานที่ตนเองเชี่ยวชาญเท่านั้น!! ไม่รับงานนอกเหนือจากสายงานของตนเอง ทั้งนี้จึงทำให้เอกสารงานแปลออกมามีคุณภาพและสมบูรณ์แบบ
 • ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี
  ประสบการณ์ ศูนย์รับแปลเอกสารด่วน Ideal Partner เราให้บริการด้านการรับจ้างแปลภาษามามากกว่า 10 ปี ผลงานการแปลและลูกค้ามากกว่า +10,000 ผลงาน นักประสบการณ์มากมาย
 • แม่นไวยากรณ์
  แม่นไวยากรณ์ เมื่อลูกค้าสั่งแปลกับเรา ลูกค้าสามารถใช้บริการ รับตรวจไวยากร เพื่อความถูกต้องของเอกสารได้เลย เพราะเรามีทีมงานตรวจ Proofreader นักตรวจภาษามือออาชีพเจ้าของภาษาโดยตรง ที่จะต้องตรวจสอบคำผิดหรือความถูกต้องให้กับเอกสารของลูกค้าอย่างละเอียดและรอบคอบที่สุด
 • ราคาไม่แพง
  ราคาถูก ศูนย์แปลของเราอิง ราคาตามจริง โดยอิงตามมาตรฐานการประเมินราคา ด้วยการคิดค่าแปลเฉพาะเนื้อหาที่จำเป็นจะต้องแปลเท่านั้น!! นอกเหนือจากเนื้อหาที่ไม่จะเป็นต้องแปลใหม่เราจะไม่คิดค่าบริการใดๆทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า
 • นักแปลมืออาชีพ
  นักแปลมืออาชีพ นักแปลของ รับแปลเอกสาร.net เชี่ยวชาญเฉพาะทางและจะแปลเอกสารที่เกี่ยวกับสายงานของตัวเองเท่านั้น เพื่องานแปลที่ออกมาอย่างมีคุณภาพ ตรง แม่นไวยากรณ์ สื่อความหมายและความสำคัญได้ดีที่สุด รับประกันความพึงพอใจ นักแปลของเราสามารถแก้ไขข้อมูลได้จนกว่าลูกค้าพึงพอใจ หากไม่ถูกต้องหรือเกี่ยวกับเอกสารที่ให้แปล
 • รับรองจากศูนย์แปลโดยตรง
  รับรองเอกสารถูกต้องตามกฎหมาย เอกสารทุกฉบับที่ผ่านการแปลและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว เราจะรับรองให้เพื่อการันตีความถูกต้องสำหรับเอกสารนั้นๆ และพร้อมรับผิดชอบทุกอย่างสำหรับการแปลและรับรองเอกสารของลูกค้า โดยศูนย์รับแปลเอกสารของเราที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อคุณภาพ 100 % ให้กับลูกค้าของเรา

Review จากลูกค้าที่จ้างแปลกับเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในศูนย์รับแปลเอกสารของเรา (รับแปลเอกสาร.net) ทางเราจะรักษามาตรฐานคุณภาพและพัฒนาในด้านงานแปลให้ดีขึ้นอย่างไม่หยุดนิ่งด้วยใจรักด้านงานแปลของเรา
review translation service 3
Nutsara Phuta
แปลเอกสารราชการ
คะแนน 5 ดาว
5/5
แปลเร็วมากๆค่ะ ส่งงานก่อนวันก่อนวันนัดรับ Goods.
review translation service 2
Kaewdara Benja
แปลคู่มือสินค้า
คะแนน 5 ดาว
5/5
เยี่ยมเลยค่ะผ่านฉลุย งานแปลคุณภาพ เดี่ยวมีงานอีกจะทักหานะคะ
review translation service 1
KaiTong
แปลกฎหมาย
คะแนน 5 ดาว
5/5
ส่งงานเร็วมาก ตรวจภาษาราคาก็มาตรฐานยอดเยี่ยมครับ

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนใช้บริการแปลเอกสารกับเรา

ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจในศูนย์แปลภาษาของเรา หากลูกค้าต้องการจ้างแปลเอกสารสามารถทำตามข้อตอนต่อไปนี้

 • เตรียมข้อมูลที่ต้องการแปล
  ลูกค้าเตรียมไฟล์ข้อมูลหรือเนื้อหาที่จะต้องแปลไว้ ส่งไฟล์เพื่อประเมินราคา ลูกค้าจะต้องส่งไฟล์เอกสารที่ต้องการแปลมาให้กับเรา โดยสามารถส่งไฟล์ข้อมูลหรือเนื้อหาที่ต้องการแปลและรับรองมาได้เลยที่ Email: translationfind@gmail.com LINE: @tfind Facbook: รับแปลเอกสาร แปลบทคัดย่อ แปลบทความ เปเปอร์ งานวิจัย ราคาประหยัด รับงานด่วน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่ 087-831-4785 (คุณธวัชชัย โยธาพันธ์ )
 • แก้ไข
  หากลูกค้าได้รับไฟล์งาน Demo แล้ว ยังไม่พึงพอใจในงานแปลของนักแปล ทาง AdminTranslation จะสอบถามลูกค้าเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการแปลเพื่อจะแจ้งให้นักแปลแก้ไขใหม่จนกว่าลูกค้าพึงพอใจ ยืนยันความถูกต้อง/รับมอบงาน หากลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์งานต้นฉบับและงานแปลตรงกันแล้ว ทางเราขอขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการ “รับแปลภาษา” กับเรา
 • ยอมรับตกลงเงื่อนไข/สั่งแปล
  หากลูกค้าพึงพอใจในการเสนอราคาของทางเรา ลูกค้าสามารถ confeam การสั่งแปลได้ทันที โดยการตอบรับและชำระค่าบริการมาที่ ธนาคาร เลขบัญชี พร้อมกับแจ้งหลักฐานการชำระเงิน นักแปลรับงาน/เริ่มแปล เมื่อลูกค้าทำตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงดังกล่าวแล้ว ทาง AminTranslation จะมอบหมายงานให้กับนักแปลที่เกี่ยวข้องทันที (หมายเหตุ: งานแปลเอกสารด่วนรบกวนลูกค้าแจ้งก่อนล่วงหน้า เพื่อความรวดเร็วและคุณภาพของงานแปล)
 • ตรวจสอบความถูกต้อง
  เมื่อนักแปลส่งไฟล์ดังกล่าวให้กับ Admin ทางแอดมิน จะส่งมอบไฟล์งานให้กับลูกค้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเนื้อหาในเอกสาร หาลูกค้าพึงพอใจทางเราจะจัดส่งไฟล์งานแปลต้นฉบับให้ทันที

(หมายเหตุ: หากต้องการความถูกต้องของเนื้อหาหรือเอกสารของลูกค้า สามารถแจ้ง Admin ให้ตรวจไวยยากรณ์เพื่อความถูกต้องได้ โดยจะมี Proofreader มืออาชีพเจ้าของภาษาตรวจทานอีกระดับหนึ่ง)

บริการรับแปลเอกสาร ภาษาอังกฤษ & ไทย ตรวจภาษาพร้อมรับรองในที่เดียว นักแปลเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

รับแปลเอกสารราชการ กฎหมาย เอกสารรับรอง ภาษาอังกฤษและไทย การันตีคุณภาพ


Ideal Partner Group. รับแปลเอกสารด่วน ตลอด 24 ชั่วโมง มีนักแปลมืออาชีพเริ่มงานได้ทันที พร้อมตรวจไวยากรณ์รับรองความถูกต้องโดย Proofreader เจ้าของภาษา ราคาเริ่มต้นเพียง ฿250+ บาทเท่านั้น
line รับแปลเอกสาร.net

LINE ID: @tfind

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call: 087-831-4785 Email: translationfind@gmail.com LINE: @tfind

ทำไมต้องใช้บริการกับเรา (รับแปลเอกสาร.net)

เราคือ ศูนย์รับแปลเอกสารที่มีนักแปลเชี่ยวชาญทางด้านสาขางานแปลต่างๆที่สามารถ Support งานแปลเฉพาะทางได้อย่างไม่ต้องกังวลใด ด้วยความรวดเร็วในการแปล และ แม่นไวยากรณ์ พร้อม มี Editer เจ้าของภาษาที่จะคอยตรวจสอบความถูกต้องของ ภาษาเพื่อความแม่นยำของเอกสารที่สำคัญให้กับคุณอย่างเต็มที่

 • แปลงานด่วน
 • รับงานด่วน!! รวดเร็ว สำหรับแปลเอกสารด่วนต้องการภายใน 1-2 วัน เราสามารถทำให้ลูกค้าได้ทันที
 • เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 • เชี่ยวชาญเฉพาะทาง นักแปลของเรามีจุดเด่นด้านความชำนาญเฉพาะเจาะจง รับงานเฉพาะสายงานที่ตนเองเชี่ยวชาญเท่านั้น!! ไม่รับงานนอกเหนือจากสายงานของตนเอง ทั้งนี้จึงทำให้เอกสารงานแปลออกมามีคุณภาพและสมบูรณ์แบบ
 • ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี
 • ประสบการณ์ ศูนย์รับแปลเอกสารด่วน Ideal Partner เราให้บริการด้านการรับจ้างแปลภาษามามากกว่า 10 ปี ผลงานการแปลและลูกค้ามากกว่า +10,000 ผลงาน นักประสบการณ์มากมาย
 • แม่นไวยากรณ์
 • แม่นไวยากรณ์ เมื่อลูกค้าสั่งแปลกับเรา ลูกค้าสามารถใช้บริการ รับตรวจไวยากร เพื่อความถูกต้องของเอกสารได้เลย เพราะเรามีทีมงานตรวจ Proofreader นักตรวจภาษามือออาชีพเจ้าของภาษาโดยตรง ที่จะต้องตรวจสอบคำผิดหรือความถูกต้องให้กับเอกสารของลูกค้าอย่างละเอียดและรอบคอบที่สุด
 • ราคาไม่แพง
 • ราคาถูก ศูนย์แปลของเราอิง ราคาตามจริง โดยอิงตามมาตรฐานการประเมินราคา ด้วยการคิดค่าแปลเฉพาะเนื้อหาที่จำเป็นจะต้องแปลเท่านั้น!! นอกเหนือจากเนื้อหาที่ไม่จะเป็นต้องแปลใหม่เราจะไม่คิดค่าบริการใดๆทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า
 • นักแปลมืออาชีพ
 • นักแปลมืออาชีพ นักแปลของ รับแปลเอกสาร.net เชี่ยวชาญเฉพาะทางและจะแปลเอกสารที่เกี่ยวกับสายงานของตัวเองเท่านั้น เพื่องานแปลที่ออกมาอย่างมีคุณภาพ ตรง แม่นไวยากรณ์ สื่อความหมายและความสำคัญได้ดีที่สุด
  รับประกันความพึงพอใจ นักแปลของเราสามารถแก้ไขข้อมูลได้จนกว่าลูกค้าพึงพอใจ หากไม่ถูกต้องหรือเกี่ยวกับเอกสารที่ให้แปล
 • รับรองจากศูนย์แปลโดยตรง
 • รับรองเอกสารถูกต้องตามกฎหมาย เอกสารทุกฉบับที่ผ่านการแปลและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว เราจะรับรองให้เพื่อการันตีความถูกต้องสำหรับเอกสารนั้นๆ และพร้อมรับผิดชอบทุกอย่างสำหรับการแปลและรับรองเอกสารของลูกค้า โดยศูนย์รับแปลเอกสารของเราที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อคุณภาพ 100 % ให้กับลูกค้าของเรา

Review จากลูกค้าที่จ้างแปลกับเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในศูนย์รับแปลเอกสารของเรา (รับแปลเอกสาร.net) ทางเราจะรักษามาตรฐานคุณภาพและพัฒนาในด้านงานแปลให้ดีขึ้นอย่างไม่หยุดนิ่งด้วยใจรักด้านงานแปลของเรา

review translation service 3
Nutsara Phuta

แปลเอกสารราชการ

คะแนน 5 ดาว

5/5
แปลเร็วมากๆค่ะ ส่งงานก่อนวันก่อนวันนัดรับ Goods.
review translation service 2
Kaewdara Benja

แปลคู่มือสินค้า

คะแนน 5 ดาว
5/5
เยี่ยมเลยค่ะผ่านฉลุย งานแปลคุณภาพ เดี่ยวมีงานอีกจะทักหานะคะ
review translation service 1
KaiTong
แปลกฎหมาย
คะแนน 5 ดาว
5/5
ส่งงานเร็วมาก ตรวจภาษาราคาก็มาตรฐานยอดเยี่ยมครับ

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนใช้บริการแปลเอกสารกับเรา

 • ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจในศูนย์แปลภาษาของเรา หากลูกค้าต้องการจ้างแปลเอกสารสามารถทำตามข้อตอนต่อไปนี้
 • เตรียมข้อมูลที่ต้องการแปล
 • ลูกค้าเตรียมไฟล์ข้อมูลหรือเนื้อหาที่จะต้องแปลไว้
  ส่งไฟล์เพื่อประเมินราคา ลูกค้าจะต้องส่งไฟล์เอกสารที่ต้องการแปลมาให้กับเรา โดยสามารถส่งไฟล์ข้อมูลหรือเนื้อหาที่ต้องการแปลและรับรองมาได้เลยที่ Email: translationfind@gmail.com LINE: @tfind Facbook: รับแปลเอกสาร แปลบทคัดย่อ แปลบทความ เปเปอร์ งานวิจัย ราคาประหยัด รับงานด่วน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่ 087-831-4785 (คุณธวัชชัย โยธาพันธ์ )
 • แก้ไข
 • หากลูกค้าได้รับไฟล์งาน Demo แล้ว ยังไม่พึงพอใจในงานแปลของนักแปล ทาง AdminTranslation จะสอบถามลูกค้าเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการแปลเพื่อจะแจ้งให้นักแปลแก้ไขใหม่จนกว่าลูกค้าพึงพอใจ
  ยืนยันความถูกต้อง/รับมอบงาน หากลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์งานต้นฉบับและงานแปลตรงกันแล้ว ทางเราขอขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการ “รับแปลภาษา” กับเรา
 • ยอมรับตกลงเงื่อนไข/สั่งแปล
 • หากลูกค้าพึงพอใจในการเสนอราคาของทางเรา ลูกค้าสามารถ confeam การสั่งแปลได้ทันที โดยการตอบรับและชำระค่าบริการมาที่ ธนาคาร เลขบัญชี พร้อมกับแจ้งหลักฐานการชำระเงิน
  นักแปลรับงาน/เริ่มแปล เมื่อลูกค้าทำตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงดังกล่าวแล้ว ทาง AminTranslation จะมอบหมายงานให้กับนักแปลที่เกี่ยวข้องทันที (หมายเหตุ: งานแปลเอกสารด่วนรบกวนลูกค้าแจ้งก่อนล่วงหน้า เพื่อความรวดเร็วและคุณภาพของงานแปล)
 • ตรวจสอบความถูกต้อง
 • เมื่อนักแปลส่งไฟล์ดังกล่าวให้กับ Admin ทางแอดมิน จะส่งมอบไฟล์งานให้กับลูกค้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเนื้อหาในเอกสาร หาลูกค้าพึงพอใจทางเราจะจัดส่งไฟล์งานแปลต้นฉบับให้ทันที

(หมายเหตุ: หากต้องการความถูกต้องของเนื้อหาหรือเอกสารของลูกค้า สามารถแจ้ง Admin ให้ตรวจไวยยากรณ์เพื่อความถูกต้องได้ โดยจะมี Proofreader มืออาชีพเจ้าของภาษาตรวจทานอีกระดับหนึ่ง)

ผลงานการแปลที่เราให้บริการมีอะไรบ้าง

รับแปลเอกสาร.net ให้บริการงานแปลเอกสารต่างๆกับลูกค้ามายาวนานกว่า 15 ปี แปลงานให้กับลูกค้ามาแล้วหลากหลายผลงาน โดยส่วนใหญ่ลูกค้าที่ใช้บริการกับเราจะเป็นสาขางานแปลเอกสารดังต่อไปนี้

 1. เอกสารยื่นขอวีซ่า(VISA) เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะไปทำงาน/ท่องเที่ยวพักผ่อน / เรียนต่อ / หรือว่าจะไปหาครอบครัว
 2. คู่มือ คู่มือการทำงานการใช้งานเกี่ยวกับสินค้า คู่มือสินค้า/ผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์ต่างๆ และอื่นๆ
 3. เอกสารกฎหมาย ได้แก่
 4. งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ได้แก่ บทคัดย่อ/เปเปอร์(Paper) และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเอกสารงานวิจัยวิทยานิพนธ์
 5. สัญญา

ความสำคัญของการแปลเอกสาร

เอกสารมีความสำคัญอย่างมากในการบันทึกข้อมูลหรือเรื่องราวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ประสบการณ์/ความรู้/เหตุการณ์/กฎหมาย หรือข้อบังคับ ซึ่งหากแปลออกมาแล้วผิดเพี้ยนจะทำให้เกิดผลเสียและข้อผิดพลาดตามมาอีกมากมาย เพราะฉะนั้นแล้วการใช้คำหรือไวยกรณ์ที่ถูกต้องในการแปลเอกสารแต่ละฉบับจะต้องตรวจสอบรายละเอียด(ตรวจคำผิด)ให้ถี่ถ้วนที่สุด เพื่อความถูกต้องของเอกสารและลดข้อผิดพลาดในพลาดที่อาจะเกิดผลเสียตามมา

รู้หรือไม่!! การแปลเอกสารต้องคำนึงถึงสิ่งใดที่เป็นบรรทัดฐาน

ความถูกต้อง การแปลที่ถูกหลักไวยากรณ์ ต้องยึดคำสำคัญ หรือเนื้อหาในเอกสารเป็นหลัก ห้ามแปลแตกต่างหรือคาดเคลื่อนจากเนื้อหาที่ได้รับ ศึกษารายละเอียด การสื่อความหมายเกี่ยวกับเอกสารนั้นๆ ว่าเป็นทางการหรือเป็นความพูดความคำให้ความสบาย

ภาษาอังกฤษกับชีวิตประจำวัน

เมื่อเรามองไปรอบตัวของเรา จะเห็นว่าภาษาอังกฤษอยู่เกือบทุกๆสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สินค้า ทีวี และอื่นๆอีกมากมาย เหตุผลก็เพราะว่าภาษาอังกฤษ(English) คือภาษาสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับเพื่อใช้ในการพูดคุยติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ติดต่อธุรกิจค้าขายกันระหว่างประเทศ และอื่นๆอีกมากมาย ด้วยเหตุนี้ภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากที่เราจะต้องเรียนรู้เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ยิ่งเป็นเอกสารที่สำคัญ เช่น คู่มือสินค้า คู่มือการใช้งานหรือเอกสารที่ใช้ในการติดต่อธุรกิจ สัญญา หรืออื่นๆ เราจะต้องอ่านและทำความเข้าใจกับเอกสารนั้นๆอย่างถี่ถ้วน

แปลเอกสารด่วนทันใจ! ได้ภายใน 24 ชั่วโมง การันตีคุณภาพ

หากคุณกำลังค้นหา “นักแปลภาษามืออาชีพ ที่จะช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับ “รับแปลเอกสาร” ที่สำคัญของคุณ

เราคือ ศูนย์แปลภาษามาตรฐาน ที่จะสามารถช่วยคุณแปลเอกสารที่สำคัญต่างๆได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ เพราะเราคือมาตรฐานในการให้บริการอย่างมืออาชีพ

คุณกำลังค้นหา “นักแปลมืออาชีพ” ใช่ หรือ ไม่

10 คำถามที่พบบ่อย ?
คุณต้องการนักแปลเกี่ยวกับอะไร?
คุณต้องการนักแปลเกี่ยวกับด้านไหนบ้าง?
เรามีนักแปลมืออาชีพจากหลากหลายสถาบันที่จะช่วยเหลือคุณ
นี่คือ “คำถามพี่พบบ่อย” ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการ “แปลเอกสาร” ต่างๆ
1. แปลเอกสาร ฿ราคาเท่าไหร่
2. ระยะเวลา
3. แปลเอกสารประเภทใดบ้าง
4. แปลเอกสารด่วน กี่วัน
รู้หรือไม่! นักแปลภาษาที่ดีต้องทำอย่างไร ?

รับแปลเอกสารราชการ เอกสารกฎหมาย เอกสารประกอบธุรกิจการค้า พร้อมรับรอง

เราคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานแปลเอกสารกฎหมาย เอกสารสำคัญที่ใช้ในการติดต่อธุรกิจการค้า และเอกสารราชการต่างๆ สามารถรับรองมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง การันตีคุณภาพ

รู้หรือไม่! ในการแปลเอกสารทางราชการจำเป็นจะต้องใช้ นักแปลที่มีความชำนาญ ประสบการณ์สูง

ก็เพราะว่าเอกสารราชการนั้นเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินการต่างๆอย่างแพร่หลาย ถ้าหากแปลผิดเพี้ยนข้อมูลไม่ถูกต้องตรงต้นฉบับเดิมแล้วนั้น อาจทำเกิดความเข้าใจผิดและทำให้ส่งผลเสียกับลูกค้าได้

เราจึงจำเป็นจะต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแปลเอกสารราชการโดยตรงเท่านั้น

นอกจากนี้ ศูนย์แปลเอกสาร IDEAL PARTNER Group. ยังมีนักแปลภาษาผู้ชำนาญการแปลภาษาในด้านสาขาอื่นๆ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

รับแปลเอกสารบัตรประชาชน เอกสารราชการ ภาษาอังกฤษ & ไทย พร้อมรับรองมาตรฐาน

บัตรประชาชนสำคัญอย่างไร

บัตรประชาชน คือ เอกสารสำคัญทางราชการ เพื่อใช้ยืนยันตัวตนและสิทธิในการอยู่อาศัยในประเทศ มีลักษณะเป็นบัตร 4 เหลี่ยมเล็กๆ ภายในบัตรจะระบุข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือบัตร ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อ-สกุล, ที่อยู่, วันเกิด, เชื้อชาติ, สัญชาติ, หมายเลขบัตรประชาชน, และรูปถ่ายของเจ้าของบัตร เป็นต้น

เอกสารบัตรประชาชน เรามักจะได้ใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะการยืนยันตัวตนเพื่อทำธุรกรรมต่างๆ หรือแม้กระทั่งการยื่นติดต่อเอกสารกับทางราชการแล้วนั้น โดยทั่วไปจะต้องใช้บัตรประชาชนเพื่อยืนยันสิทธิก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

แล้วทำไม! เราจะต้องแปลเอกสารบัตรประชาชน

“ดังที่กล่าวข้างต้น” บัตรประชาชนเป็นเอกสารสำคัญทางราชการ สำหรับใช้เพื่อยืนยันตัวตนและสิทธิต่างๆในประเทศนั้นๆ

ถ้าหากเรามีความประสงค์อยากจะเดินทางไปยังประเทศอื่นๆ เช่น ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติและครอบครัว ทำงาน หรือ เรียนต่อต่างประเทศ เราจะต้องมีหนังสือเดินทาง(Passport) เพื่อใช้ในการแสดงสิทธิและยืนยันตัวตนในการเดินทางตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับของทางสถานทูต

ในการยื่นของวีซ่า(VISA) จะต้องใช้เอกสารสำคัญประกอบหลายอย่าง และจำเป็นจำต้องแปลเอกสารให้เป็นภาษาทางการ(สากล) ของประเทศปลายทางก่อนตามระเบียบและข้องบังคับของแต่ละประเทศ

โดยทั่วไปแล้วเอกสารสำคัญที่ใช้ในการยื่นของหนังสือเดินทางนั้น จะรวมถึงเอกสาร “บัตรประชาชน ด้วยที่จะต้องแปลก่อนเสมอ

รูปแบบของบัตรประชาชนแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบดังต่อไปนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชน (รุ่นใหม่ แบบที่ 1)
  1. รูปภาพตัวอย่าง (รุ่นใหม่ แบบที่ 1)
 2. บัตรประจำตัวประชาชน (รุ่นใหม่ แบบที่ 2)
  1. รูปภาพตัวอย่าง (รุ่นใหม่ แบบที่ 2)
 3. บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรแข็งรุ่นแรก)
  1. รูปภาพตัวอย่าง (บัตรแข็งรุ่นแรก)

แปลเอกสารบัตรประชาชนเพื่ออะไร โดยทั่วไปแล้วการแปลเอกสารบัตรประชาชน ส่วนมากจะนำไปใช้ในงานต่างๆดังนี้

 1. ใช้เพื่อยื่นขอทำหนังสือเดินทาง(Passport) ขอวีซ่า(VISA) เพื่อเดินทางระหว่างประเทศต่างๆ
 2. เอกสารสัญญา
Scroll to Top