อัตราค่าบริการแปลเอกสาร


เรียน ท่านผู้่สนใจจ้างแปลเอกสาร หากท่านไม่สามารถจัดส่งต้นฉบับมาเพื่อรับการประเมินราคา ท่านสามารถตรวจสอบอัตราค่าบริการรับแปลเอกสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

เนื่อง จากมีผู้โอนค่าบริการแล้วไม่ยืนยันอีเมล์ ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการส่งงานแปล จึงขอความอนุเคราะห์มายังลูกค้าทุกท่านส่งอีเมล์ยืนยันหลังโอนเงินด้วยจัก ขอบคุณยิ่ง

 • รับแปลกฎหมาย ได้แก่
 • พ.ร.บ.  กฎกระทรวง 
 • รับแปลสัญญาต่าง ๆ 
 • ข้อบังคับ  บันทึกข้อตกลง
 • คำพิพากษา คำฟ้อง
 • หนังสือรับรองบริษัท ฯลฯ
 • เอกสารประกอบการประมูลงาน
 • เอกสารราชการ
 • เอกสารด้านบัญชี
 • บทคัดย่อทุกสาขาวิชา
 •  แปลโดยนักกฎหมาย (อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ)
 • เริ่มต้นที่หน้าละ 660 บาท(ราคาแปลอย่างเดียวไม่รวมรับรองคำแปล
 • คำนวณจากต้นฉบับ 300 คำ/หน้า)
 • เนื่องจากเป็นงานแปลคุณภาพสูงตามความสามารถของผู้แปล
 • แปลพร้อมรับรองคำแปลจากผู้แปลหรือบริษัท มีรายการดังนี้
 • ทะเบียนบ้าน 500.- บาท บัตรประชาชน 300.- บาท
 • รายงานผลการเรียน 800 บาท ปริญญาบัตร 500.- บาท
 • สด.9  800.-บาท สูติบัตร(รุ่นใหม่) 800.- บาท
 • ใบมรณบัตร 800.- บาท ใบเปลี่ยนชื่อ 500.- บาท 
 • รับแปลเอกสารด้านวิศวกรรม
 • เอกสารด้านอุตสาหกรรม
 • คู่มือที่เกี่ยวข้องกับงานตสาหกรรม
 • แปลโดยวิศวกรหรือผู้มีความชำนาญเฉพาะด้าน
 • อังกฤษ-ไทย     300-500 บาท
 • ไทย-อังกฤษ     350-500 บาท
 • เอกสารงานโฆษณา
 • แผ่นพับ
 • เอกสารประชาสัมพันธ์
 • เอกสารงานวิจัยด้านวิชาการ
 • เอกสารวิชาการอื่นๆ
 •  แปลโดยนักแปลมืออาชีพที่มีความรู้เฉพาะด้าน
 • อังกฤษ-ไทย     300-500 บาท
 • ไทย-อังกฤษ     350-500 บาท
 • เอกสารภาษาอื่นๆ ได้แก่
 • รับแปลภาษาจีน
 • รับแปลภาษาฝรั่งเศส
 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น
 • รับแปลภาษาเกาหลี
 • รับแปลภาษาเยอรมัน
 • แปลโดยคณาจารย์นักเรียนทุนต่างประเทศ
 • ไม่สามารถแจ้งราคาได้
 • โปรดส่งต้นฉบับเพื่อประเมินราคา
 • หรือโทรสอบถาม 081-4580240
 • งานแปลของนักศึกษา
 • งานวิจัยของนักศึกษา
 • เอกสารประกอบการเรียนการสอน
 • แปลโดยนักแปลมืออาชีพประสบการณ์ 12 ปี
 • ราคาย่อมเยาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับปริญญาตรี
 • โดยจะแจ้งราคาให้ทราบภายใน 15 นาที หลังจากได้รับต้นฉบับทางอีเมล์
 • งานแปลสามารถนำไปใช้ในการเรียนในระดับปริญญาตรี

**หมายเหตุ : ขนาดตัวอักษร Font Angsana 16 จำนวน 300 คำ/หน้า ราคายุติธรรมตามเนื้อหาและความสามารถ
                    ของผู้แปล และความยากง่ายของงาน   เมื่อโอนค่าบริการแล้วกรุณาโทรแจ้งหรือส่งอีเมล์แจ้งให้ทราบ

สำหรับนักศึกษา เรามีทีมงานให้บริการแปลงานนักศึกษาประสบการณ์แปล 12 ปี ไว้บริการท่านในราคาย่อมเยา
***หาก ท่านต้องการผลงานแปลนำไปใช้ในการทำวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญาโท หรือปริญญาเอก กรุณาระบุไว้ในอีเมล์ เพื่อประเมินราคาและจัดทีมแปลให้เหมาะสมกับงานของท่่านต่อไป

ขั้นตอนการประเมินค่าบริการแปลเอกสาร
    1.  ได้รับต้นฉบับจากลูกค้าทาง FAX. email  หรือ ลูกค้าเดินทางมาสำนักงาน
    2.  จัดทำใบเสนอราคาจัดส่งให้ลูกค้าทาง โทรสาร  email ภายใน 15 นาที นับจากเวลาที่ได้รับต้นฉบับ
    3.  การรับแปลคู่มือเครื่องจักร การรับแปลคู่มือเครื่องใช้สำนักงาน หรือการรับแปลคู่มือปฏิบัติงาน
        จะคิดค่าบริการตามข้อความมิได้คิดค่าบริการแบบเหมา ซึ่งทางเราจะแยกภาพออกจากข้อความ
        ทำให้การคำนวณค่าบริการแต่ละหน้าแตกต่างตามความหนาแน่นของเนื้อหาเท่านั้น

แปลเอกสาร

อื่นๆ

เอกสารสัญญาต่างๆ

เอกสารด้านวิชาการ

รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาอังกฤษ

ผู้แปลเป็นเจ้าของบริษัทสามารถรับแปลเอกสารได้ทันทีที่ลูกค้าตกลงจ้างแปลเอกสาร
รับแปลเอกสารกฎหมายที่รวดเร็วทันใจ ครบถ้วนถูกต้อง
Tel./Fax. 02-1741022 Mobile: (ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com, pimtranslation@hotmail.com, pimtranslation555@gmail.com

อัพโหลดไฟล์งานแปล และประเมินราคา

คำค้นยอดนิยม รับแปลภาษา รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารกฏหมาย รับแปลสัญญา รับแปลบทคัดย่อ รับแปลงบการเงิน รับแปลเอกสารด่วน รับแปลงานนักศึกษา รับแปลงาน รับแปลงานประมูล ภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทย ภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมัน ภาษาไทยเป็นภาษาจีน แปลภาษาจีนเป็นไทย ผลงานแปลระเบียบข้อบังคับ บทคัดย่อบริหารธุรกิจ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนสนับสนุน พ.ร.บ. งบการเงิน

ตั้งอยู่เลขที่ 545/285 หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel./Fax. 02-1741022 Mobile: 081-4580240 (ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com, pimtranslation@hotmail.com